گوشی تلفنی کاهنده مصرف آب مدل برا

کوشی تلفنی کاهنده مصرف آب

ایران کد: 5587276889140005
 
 
  • شیلنگ دوش کرم ۱۵۰ سانتی متر
  • با گوشی تلفنی کاهنده مصرف آب
  • در دو رنگ سفید و کرم
 
 
 
Boura_19BG