گوشی تلفنی کاهنده مصرف آب مدل راین

کوشی تلفنی کاهنده مصرف آب

ساخت ایران

 
 
  • شیلنگ دوش کرم ۱۵۰ سانتی متر
  • با گوشی تلفنی کاهنده مصرف آب
 
 
 
Rhine_16C_S